Forma własności: własność państwowych osób prawnych

Majątek (środki trwałe, źródło: BILANS stan na 31.12.2014 r.):
• grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
• budynki, lokale i obiekty
• urządzenia techniczne i maszyny
• środki transportu
• inne środki trwałe
Razem: 136.097,998,10 zł