Politechnika Opolska jest publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie przepisów

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)

Szczególna forma prawna: 044 UCZELNIE

Własność: 112 WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Rodzaj przeważającej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8542B SZKOŁY WYŻSZE

Majątek (środki trwałe, źródło: BILANS stan na 31 XII 2016 r.):
• grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
• budynki, lokale i obiekty
• urządzenia techniczne i maszyny
• środki transportu
• inne środki trwałe
Razem: 156.738,957,87 zł