CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Politechnika Opolska jest publiczną uczelnią akademicką, działającą na podstawie przepisów

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742)

Szczególna forma prawna: 044 UCZELNIE

Własność: 112 WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Rodzaj przeważającej działalności:

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8542Z SZKOŁY WYŻSZE

Majątek (środki trwałe, źródło: BILANS stan na 31 XII 2022 r.):
• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
• budynki, lokale i obiekty
• urządzenia techniczne i maszyny
• środki transportu
• inne środki trwałe
Razem: 165 282 658,00