CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

1. Politechnika Opolska

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, tel. 77 449 8349

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Oleska 129

w skład której wchodzą:

1) działka 422/3, a.m. 8, o obszarze 0,0201 ha, obręb ewidencyjny Gosławice;

2) działka nr 422/4, a.m. 8, o obszarze 0,4473 ha, obręb ewidencyjny Gosławice;

3) działka nr 518, a.m. 10, o obszarze 0,0784 ha, obręb ewidencyjny Zakrzów

- zwane dalej nieruchomością. Część nieruchomości, o powierzchni 0,1185 ha, na której posadowiony jest budynek o powierzchni 200 m2 wykorzystywany na cele usługowo-handlowe jest wydzierżawiona, na podstawie umowy dzierżawy obowiązującej do 2029r. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr OP1O/00076466/2. Prawo własności nieruchomości jest wpisane na rzecz Politechniki Opolskiej w Opolu. Nieruchomość nie jest w żaden sposób obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działka nr 422/3 a.m. 8 obręb Gosławice jest zabudowana częścią budynku stanowiącego odrębny przedmiot własności – wycenie podlega tylko grunt. Działka nr 422/4 a.m. 8 obręb Gosławice i działka nr 518 a.m. 10 obręb Zakrzów tworzą integralną całość położoną w sąsiedztwie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, stacji benzynowej, salonu samochodowego, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i  jednorodzinnej. Nieruchomość ma korzystny kształt i posiada dojazd do drogi (ul. Oleska), która jest w pełni urządzona i uzbrojona. Cała nieruchomość jest ogrodzona i posiada oprócz zabudowań utwardzone place oraz teren zieleni. Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Uczelni Politechniki Opolskiej w Opolu, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, stosowanie do art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r. poz. 742 z późn. zm.) oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023r. poz. 973 z późn. zm.). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2 254 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), stawka VAT zwolniony. 

Wadium stanowi 10% ceny wywoławczej i wynosi 225 400 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych).

Wadium powinno być wpłacone w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r. na rachunek bankowy Politechniki Opolskiej w Opolu, w Pekao S. A. I Oddział w Opolu, nr 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 7 maja 2024r., o godzinie 12.00, w budynku nr 5, pokój nr 8, ul. Prószkowska 76, w Opolu. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta składać należy w sekretariacie Politechniki Opolskiej w Opolu, ul. Prószkowska 76 (budynek nr 5), pokój nr 8, do dnia 30 kwietnia 2024r. do godziny 12.00, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Przetarg – Oleska 129”.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, dostępnymi na: stronie internetowej pod adresem po.opole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.po.opole.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku nr 5, przy ulicy Prószkowskiej 76, w Opolu.

Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu wizji lokalnej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: 77 449 8540, lub 885 907 908, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00 - 15.00.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych na Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży nieruchomości oraz archiwizacji przez okres 15 lat. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. Politechnika Opolska

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, tel. 77 449 8349

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Opolu, ul. Luboszycka 9

w skład której wchodzą:

- budynek dydaktyczny, położony w województwie opolskim, miasto Opole, obręb Opole przy ulicy Luboszyckiej 9,

powierzchnia zabudowy wynosi: 253 m2

powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 571 m2

- działka nr 11/6 AM 42 obręb Opole o powierzchni 0,0652 ha,

kształt nieruchomości gruntowej jest korzystny, nieruchomość uzbrojona jest w sieć: energetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacyjną,

Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej KW nr OP10/00090103/4 prawo własności jest wpisane na rzecz Politechniki Opolskiej.

Cena wywoławcza netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.) przedmiotu przetargu wynosi

1 083 000 zł

(słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące złotych, 0/100)

Wadium 108 300,00 zł

( słownie: sto osiem tysięcy trzysta złotych, 0/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 w budynku nr 5 pok. nr 8 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie jw. na rachunek Politechniki Opolskiej o numerze 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 do dnia 10 stycznia

2024 r. z adnotacją „Wadium – Przetarg – Luboszycka 9”.

Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w sekretariacie Politechniki Opolskiej w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76 (budynek nr 5) pok. nr 8 do dnia

9 stycznia 2024 r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Luboszycka 9”.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.po.opole.pl), na stronie www.po.opole.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku przy ulicy Luboszyckiej 7 w Opolu.

Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 77 449 8540 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, przy ulicy Prószkowskiej 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozstrzygnięcia niniejszego postepowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonanie umowy, archiwizacji przez okres 15 lat. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Sprostowanie warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Oleska 129.pdf)Sprostowanie warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Oleska 129.pdf Rafał Sosnowski126 kB12-02-2024 09:0212-02-2024 09:02
Pobierz plik (Zmiana warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Oleska 129.pdf)Zmiana warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Oleska 129.pdf Rafał Sosnowski137 kB01-02-2024 10:0601-02-2024 10:06
Pobierz plik (sprzedaż nieruchomości Oleska 129.zip)sprzedaż nieruchomości Oleska 129.zip Rafał Sosnowski20038 kB07-12-2023 08:5007-12-2023 08:50
Pobierz plik (Załacznik nr 2 rzuty Luboszyczka 9.pdf)Załacznik nr 2 rzuty Luboszyczka 9.pdf Rafał Sosnowski1375 kB23-10-2023 13:3223-10-2023 13:32
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Luboszycka 9.pdf)Załącznik nr 1 Luboszycka 9.pdf Rafał Sosnowski1394 kB23-10-2023 13:3223-10-2023 13:32
Pobierz plik (Warunki przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Luboszycka 9.pdf)Warunki przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Luboszycka 9.pdf Rafał Sosnowski881 kB17-10-2023 08:2017-10-2023 08:20
Pobierz plik (Ogłoszenia_Luboszycka 9_ze zdjęciami.pdf)Ogłoszenia_Luboszycka 9_ze zdjęciami.pdf Rafał Sosnowski854 kB17-10-2023 08:2017-10-2023 08:20
Pobierz plik (Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Opolu, ul. Oleska 129, grudzień 2021 r..pdf)Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Opolu, ul. Oleska 129, grudzień 2021 r..pdf Rafał Sosnowski170 kB03-12-2021 09:1803-12-2021 09:18
Pobierz plik (ZAPOLE ogłoszenie Przetarg grudzień 2021 .pdf)ZAPOLE ogłoszenie Przetarg grudzień 2021 .pdf Rafał Sosnowski139 kB03-12-2021 09:1803-12-2021 09:18
Pobierz plik (Informacja - wynik negatywny 2.pdf)Informacja - wynik negatywny.pdf Mirosław Gucwa446 kB08-07-2019 11:4108-07-2019 11:41
Pobierz plik (Warunki - Ogłoszenie_Zapole II przetarg 2019.pdf)Warunki - Ogłoszenie_Zapole II przetarg 2019.pdf Rafał Sosnowski264 kB05-04-2019 07:1705-04-2019 07:17
Pobierz plik (Ogłoszenie - II przetarg.pdf)Ogłoszenie - II przetarg.pdf Rafał Sosnowski4836 kB05-04-2019 07:1705-04-2019 07:17
Pobierz plik (Informacja - wynik negatywny.pdf)Informacja - wynik negatywny.pdf Rafał Sosnowski427 kB04-03-2019 14:2204-03-2019 14:22