CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

1. Politechnika Opolska

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, tel. 77 449 8349

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego FSO Lublin Furgon typ. 3392

Cena wywoławcza: 3 170,73 netto plus 729,27 VAT 23%

przedmiotu przetargu wynosi 3 900 zł brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych, 0/100)

Wadium 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych, 0/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. o godz. 12.00 w budynku nr 5 pok. nr 8 przy ulicy Prószkowskiej 76 w Opolu.

Rodzaj pojazdu/typ nadwozia:  samochód ciężarowy

Marka, typ, model:                   F S O  L u b l i n Furgon typ. 3392

Numer rejestracyjny:                ODE 7854

Numer fabryczny pojazdu:        SUL339211T0007882

Rok produkcji:                         1996

Data pierwszej rejestracji:         08.02.1996

Data badania technicznego:       15.04.2020

Wskazania licznika:                  278 917 km

Kolor:                                      biały

Silnik-zapłon:                          rzędowy 4-cylindrowy o zapłonie samoczynnym

Pojemność skokowa silnika:     2417 cm3,

Moc silnika:                             52kW

Dopuszczalna masa całkowita: 2 900kg

Ładowność:                             1 100kg

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie jw. na rachunek bankowy Politechniki Opolskiej w Opolu, w Pekao Spółka Akcyjna w Warszawie I Oddział w Opolu numer 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 do dnia 15 maja 2024 z adnotacją „Wadium – Przetarg – Lublin”.
 2. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta wraz z wymaganymi dokumentami, składać należy w sekretariacie Politechniki Opolskiej w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76 (budynek nr 5) pok. nr 8 do dnia 14 maja 2024 do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Lublin”.
 3. Zgłoszenie do przetargu, opatrzone datą, powinno zawierać:
 4. Status prawny oferenta: imię, nazwisko, dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorców lub innych osób prawnych – firmę, adres siedziby, NIP, łącznie z odpisem właściwego rejestru oraz umocowaniem do udziału w przetargu (jeśli występuje pełnomocnik);
 5. Proponowaną (konkretnie określoną) cenę nie niższą niż wywoławcza;
 6. Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia danej oferty;
 7. Kopię potwierdzenia dokonania wpłaty wadium;
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży i że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu przetargu;
 9. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej między oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
 11. W dodatkowej licytacji ustnej oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 12. Politechnika Opolska zastrzega sobie prawo do zmian warunków przetargu, odwołania przetargu, na każdym etapie, bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru nabywcy. Uczestnikom przetargu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Politechniki Opolskiej.
 13. Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.po.opole.pl).
 14. Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu wizji lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu 77 449 8540 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 10:00.

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, przy ulicy Prószkowskiej 76, 45-758 Opole. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozstrzygnięcia niniejszego postepowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonanie umowy, archiwizacji przez okres 15 lat. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (przetarg sam ciężarowy lublin.zip)przetarg sam ciężarowy lublin.zip Rafał Sosnowski3946 kB19-04-2024 14:0919-04-2024 14:09