CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

Logotyp FR dla RS, falaga RP, flaga UE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022r. poz. 1079 z późn. zm.), Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, która będzie pełniła rolę partnera wiodącego, w celu:

 1. wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach naboru: Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych nr: FERS.01.05-IP.08-008/23, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05. Umiejętności w szkolnictwie wyższym,
 2. wsparcia, zgodnie z celem naboru określonego w pkt. 1, oferty Politechniki Opolskiej w Opolu w zakresie uczenia się dorosłych, w ramach idei uczenia się przez całe życie, obejmującej działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling) oraz wypełnienia luk umiejętności (skills gap) osób dorosłych, ogłasza otwarty nabór na partnera.
 1. Cele Partnerstwa 

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z opracowaniem programów i realizację działań dydaktycznych, na przykład: kursów, warsztatów i szkoleń, które będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Działania w ramach projektu kierowane będą do osób dorosłych, w wieku 18 - 64 lata, jako niestandardowych odbiorców kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego.

 1. Wymagania wobec partnera: 

Realizacja projektu w Partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, to znaczy dzięki współpracy partnerów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym. Działalność partnera musi być zgodna z celami Partnerstwa i celami projektu. Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych,  technicznych lub finansowych, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań w projekcie, na warunkach określonych w porozumieniu o Partnerstwie.

Zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów, o których mowa w art. 39 ust. 1 ww. ustawy.

Partner będzie odpowiedzialny za realizację uzgodnionych i wskazanych w porozumieniu zadań.

Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowalnych na rzecz pozostałych partnerów.

Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów lub działań w przedmiotowym zakresie.

Do udziału w naborze i ocenie ofert zostanie zakwalifikowany wyłącznie partner, który łącznie spełnia następujące wymagania:

 1. prowadzi działalność zrzeszającą pracodawców z obszaru lub branż określonych w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji jako KIS 6 – Transport przyjazny środowisku,
 2. prowadzona działalność jest zgodna z celami Partnerstwa,
 3. posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 4. nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,
 5. nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego, nie ogłoszono upadłości, nie została zawieszona działalność gospodarcza partnera,
 6. nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat publicznoprawnych.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu partnerów wspólnie składających ofertę w ramach konsorcjum. Partner może złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Kryteria oceny ofert:

Przyjmuje się, następujące kryteria oceny ofert:   

 1. zgodność działania partnera z celami Partnerstwa (maksymalnie 10 punktów),
 2. deklarowany wkład partnera w realizację celu Partnerstwa (maksymalnie 10 punktów),
 3. zasoby ludzkie wnoszone przez partnera do projektu (między innymi: doświadczenie merytoryczne i posiadane kwalifikacje kadry partnera zaangażowanej w realizację projektu) (maksymalnie 10 punktów),
 4. zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe wnoszone przez partnera do projektu (maksymalnie 10 punktów),
 5. proponowany przez partnera zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu (maksymalnie 10 punktów),
 6. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (maksymalnie 10 punktów).

Maksymalnie łącznie można uzyskać 60 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową. Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027.

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Partner uczestniczący w naborze jest zobowiązany złożyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, następujące dokumenty:

 1. wypełniony „Formularz zgłoszenia oferty partnera”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 2. dokumenty potwierdzające status prawny partnera i umocowanie osób reprezentujących partnera,
 3. oryginał zaświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 4. oryginał zaświadczenia o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego,
 5. oświadczenie partnera, że nie jest on wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,
 6. oświadczenie partnera o niewszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego wobec partnera, nieogłoszenia upadłości partnera albo niezawieszenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
 7. oświadczenie partnera o gotowości wniesienia wkładu własnego do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektu,
 8. inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w projekcie.
 1. Termin, miejsce i sposób składania ofert: 
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania partnera. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez osobę inną niż wskazana jako reprezentująca partnera należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis, poprzez złożenie czytelnego podpisu składającego się z pełnego imienia i nazwiska lub opatrzonego imienną pieczątką podpisu nieczytelnego.
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem partnera oraz opisem: „Oferta w otwartym naborze partnera do projektu w ramach FERS.01.05- IP.08-008/23, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), Priorytet 1. Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym).).
 6. Miejsce składania oferty: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, budynek 5, 45-758 Opole, Biuro Projektów Europejskich (pokój 109 lub 109A).
 7. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 13 grudnia 2023 r., do godziny 10.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Politechniki Opolskiej w Opolu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi ocenę złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową.
 10. Wybranemu partnerowi Politechnika Opolska w Opolu zaproponuje zawarcie porozumienia o Partnerstwie na warunkach określonych przez Politechnikę Opolską w Opolu.
 11. W razie niewyrażenia przez wybranego partnera zgody na zawarcie porozumienia o Partnerstwie na określonych warunkach, Politechnika Opolska w Opolu zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych, złożonych w naborze ofert, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów.
 12. Partnerzy, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wyniku naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie także opublikowana na stronie internetowej Politechniki Opolskiej w Opolu.
 1. Dodatkowe informacje:         
 1. Politechnika Opolska w Opolu zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu oraz zakończenia niniejszego naboru bez wyboru żadnej oferty oraz unieważnienia naboru w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 2. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 3. Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: Agnieszka Nawrocka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

 1. załącznik nr 1 – wzór formularza oferty zgłoszenia partnera [DOCX, 68 KB]
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (INFORMACJA O WYNIKACH 18.12.2023 - PDF.pdf)INFORMACJA O WYNIKACH 18.12.2023 - PDF.pdf Rafał Sosnowski124 kB18-12-2023 14:1318-12-2023 14:13