CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A

1.png

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera z dnia 23 maja 2024 r.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022r. poz. 1079 z późn. zm.), Politechnika Opolska z siedzibą w Opolu, zwanej Uczelnią, która będzie pełniła rolę partnera wiodącego, w celu:

 • wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach naboru FERS.03.01-IP.08-001/24 Uczelnie coraz bardziej dostępne, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
 • zapewnienia, zgodnie z celem naboru określonym w pkt 1, osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego – Uczelni, ogłasza otwarty nabór na partnera.

I. Cele partnerstwa

Głównym celem partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się kompleksowe działania prowadzące do szeroko rozumianej dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania Uczelni, w ramach wszystkich obszarów wsparcia opisanych w dokumencie pn.: „Opis ścieżki Rozwój +”, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów tj.:

1)      struktury organizacyjnej,

2)      dostępności architektonicznej,

3)      dostępności informacyjno-komunikacyjnej,

4)      dostępności cyfrowej,

5)      technologii,

6)      procedur,

7)      usług wspierających edukację,

8)      działań podnoszących świadomość niepełnosprawności.

Poszczególne działania mogą dotyczyć kilku obszarów jednocześnie.

Uczelnia zastrzega nadto, że podział zadań we wniosku o dofinansowanie zostanie opracowany na etapie wspólnej pracy nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego. Wstępny termin realizacji projektu od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2029 r. (termin realizacji projektu może ulec zmianie). Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy.

Do zadań partnera należeć będzie, między innymi:

1) współpraca przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz przy zarządzaniu projektem,

2) zapewnienie konsultacji z ekspertami ds. dostępności w obszarach: struktury organizacyjnej, dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno – komunikacyjnej, dostępności cyfrowej, technologii, procedur, usług wspierających edukację i działań podnoszących świadomość niepełnosprawności,

3) monitorowanie struktury organizacyjnej, dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno – komunikacyjnej, dostępności cyfrowej, technologii, procedur, usług wspierających edukację oraz działań podnoszących świadomość niepełnosprawności, w tym badania lub audyty dostępności,

4) przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie wiedzy o dostępności, świadomości niepełnosprawności i innych zagadnień pozwalających podnieść poziom kształcenia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w Uczelni,

5) opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami,

6) współpraca z otoczeniem,

7) promocja projektu,

8) inne elementy, które mogą zostać ustalone na etapie negocjacji oraz pracy nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz na późniejszym etapie wdrażania projektu.

II. Wymagania wobec partnera:

Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, to znaczy dzięki współpracy partnerów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym. Działalność partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i projektu. Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań w projekcie, na warunkach określonych w porozumieniu o partnerstwie. Wspólna realizacja projektu z partnerem, który ma bogate, udokumentowane doświadczenie we współpracy z różnymi uczelniami w Polsce, który w zakresie swojego działania wspiera zarówno kandydatów na studia, studentów, jak i absolwentów uczelni, pozwoli bazować na znacznie szerszej wiedzy i doświadczeniu, a to w konsekwencji daje szanse uzyskania wyższej jakości merytorycznej rezultatów osiągniętych w ramach projektu. Zgodnie z art. 39 ust. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji zasobów, o których mowa w art. 39 ust. 1 wymienionej ustawy. Partner będzie odpowiedzialny za realizację uzgodnionych i wskazanych w porozumieniu zadań. Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowalnych na rzecz pozostałych partnerów. Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów lub działań w przedmiotowym zakresie.

         Do udziału w naborze i ocenie ofert zostanie zakwalifikowany wyłącznie partner, który łącznie spełnia następujące wymagania (ocena: TAK/NIE):

 • jest podmiotem spoza sektora finansów publicznych, tj. innym niż wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, który:
  1. działa na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami[1],
  2. ma co najmniej 10 – letnie udokumentowane doświadczenie w obszarze działalności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,
  3. w ciągu ostatnich 3 lat współpracował z co najmniej 10 uczelniami różnych typów w obszarze zwiększania ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami[2] (celem tego kryterium jest między innymi weryfikacja zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa; kryterium uważa się za spełnione, jeżeli partner przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający status partnera, statut lub dokument równoważny, w którym znajduje się zapis potwierdzający działalność na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnościami oraz udokumentuje 10 – letnie doświadczenie w tym obszarze, a także współpracę z co najmniej 10 uczelniami w ostatnich 3 latach),
 • posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. w zakresie podnoszenia poziomu dostępności uczelni, wybranych w następujących naborach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj.:

a) nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” lub/oraz

b) nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II” lub/oraz

c) nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pt. „Uczelnia dostępna III” (kryterium uważa się za spełnione, jeżeli partner udokumentuje swój udział w co najmniej jednym projekcie),

 • nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów (kryterium uważa się za spełnione, jeżeli partner złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie),
 • nie wszczęto wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego, nie ogłoszono upadłości, ani nie została zawieszona działalność gospodarcza partnera (kryterium uważa się za spełnione, jeżeli partner złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie),
 • nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego (kryterium uważa się za spełnione, jeżeli partner złoży stosowne zaświadczenia w tym zakresie),
 • zadeklaruje wniesienie własnego wkładu finansowego w wysokości minimum 3,00% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, które zostaną poniesione przez partnera (kryterium uważa się za spełnione, jeżeli partner złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie).

Oferta, która nie spełnia choćby jednego z ww. kryteriów zostanie odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

III. Kryteria oceny ofert:

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.), z zachowaniem zasad przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Przyjmuje się, następujące kryteria oceny ofert:   

1) deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa: koncepcja i opis działań możliwych do zrealizowania przez partnera w ramach projektu, zgodne z załącznikiem nr 1 do Regulaminu wyboru projektów – Opis ŚCIEŻKI ROZWOJU+ https://www.gov.pl/web/ncbr/uczelnie-coraz-bardziej-dostepne oraz informacje na temat spełnienia wymagań i kryteriów wyboru; od 0 do 25 pkt,

2) zasoby ludzkie wnoszone przez partnera do projektu, między innymi: doświadczenie i posiadane kwalifikacje kadry partnera zaangażowanej w realizację projektu, deklarowany wkład w postaci zasobów ludzkich partnera w zakresie specjalistów stale z nim współpracujących. Do potencjału partnera wliczane są osoby, z którymi partner współpracuje w sposób ciągły lub powtarzalny w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia oferty[3], w tym:

a) specjaliści z zakresu edukacji włączającej z doświadczeniem we wspieraniu uczących się osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami – 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 3 pkt),

b) psycholodzy – 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 3 pkt),

c) specjaliści z zakresu rehabilitacji: fizjoterapeuci, lekarze rehabilitacji – 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 3 pkt),

d) tyflospecjaliści – 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 3 pkt),

e) specjaliści z zakresu dostępności architektonicznej: inżynierowie architekci bądź inżynierowie budownictwa specjalizujący się w dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością – 1 pkt za każdą osobę (maksymalnie 3 pkt),

3) zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe wnoszone przez partnera do projektu: deklarowany wkład w postaci zasobów organizacyjnych, technicznych lub finansowych. Należy również wskazać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy (jako obroty należy rozumieć wartość przychodów ze wszystkich rodzajów działalności prowadzonych przez partnera, w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów); od 0 do 6 pkt,

4) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;

a) doświadczenie w realizacji jako lider lub partner projektów obejmujących działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, o całkowitej wartości powyżej 5 mln zł, finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 5 lat:

- za każdy projekt zrealizowany ze środków publicznych jako lider – 2 pkt,

- za każdy projekt zrealizowany ze środków publicznych jako partner – 1 pkt, (maksymalnie 10 pkt),

b) doświadczenie we współpracy z uczelniami w zakresie wspierania kształcenia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Uwzględnić należy liczbę uczelni, z którymi parter współpracował w ostatnich 3 latach na podstawie zawartych umów bądź porozumień:

- 11 uczelni – 1 pkt,

- od 12 do 15 uczelni – 2 pkt,

- od 15 do 20 uczelni – 4 pkt,

- powyżej 20 uczelni – 8 pkt.

Uwaga: maksymalnie łącznie można uzyskać 64 punkty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów. Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

IV. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

Partner uczestniczący w naborze jest zobowiązany złożyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane do reprezentowania partnera, następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz zgłoszenia oferty partnera, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2) dokumenty potwierdzające status prawny partnera i umocowanie osób reprezentujących partnera,

3) statut lub dokument równoważny, w którym znajduje się postanowienie o działalności partnera na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnościami,

4) dokumenty potwierdzające 10 – letnie doświadczenie  partnera w obszarze działalności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobami z niepełnosprawnościami,

5) dokumenty potwierdzające współpracę z co najmniej 10 uczelniami w ostatnich 3 latach w obszarze zwiększania ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,

6) dokumenty potwierdzające udział w realizacji projektów w zakresie podnoszenia poziomu dostępności uczelni wybranych w następujących naborach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj.: POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” lub/oraz POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 pt. „Uczelnia dostępna II” lub/oraz POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 pt. „Uczelnia dostępna III”,

7) oświadczenie partnera, że nie jest on wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów,

8) oświadczenie partnera o niewszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, układowego lub likwidacyjnego wobec partnera, nieogłoszenia upadłości partnera albo niezawieszenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

9) zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

10) zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego,

11) oświadczenie partnera o gotowości wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości minimum 3 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, które zostaną poniesione przez partnera,

12) inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w projekcie.

V. Termin, miejsce i sposób składania ofert:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach naboru powinny być podpisane przez osobę lub osoby umocowane do reprezentowania partnera. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez osobę inną niż osoba, która może reprezentować partnera, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis, poprzez złożenie czytelnego podpisu składającego się z pełnego imienia i nazwiska lub opatrzonego imienną pieczątką podpisu nieczytelnego.
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem partnera oraz opisem: „Oferta w otwartym naborze partnera do projektu w ramach naboru FERS.03.01-IP.08-001/24 Uczelnie coraz bardziej dostępne, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego”.
 6. Miejsce składania ofert: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, budynek 5, 45-758 Opole, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pokój 11).
 7. Termin na zgłaszanie się partnerów wynosi 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, przy czym ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 13 czerwca 2024 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Uczelni. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi ocenę złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 9. Spośród ofert wybrana zostanie ta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową.
 10. Wybranemu partnerowi Uczelnia zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie, na warunkach określonych przez Uczelnię, które będzie obowiązywało do dnia podpisania umowy partnerskiej.
 11. Otwarty nabór partnerów nie jest zobowiązaniem do podpisania porozumienia o partnerstwie ani umowy partnerskiej. Wybór partnera zostanie dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
 12. W razie niewyrażenia przez wybranego partnera zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na określonych warunkach, Uczelnia zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych, złożonych w naborze ofert, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów.
 13. Partnerzy, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyniku naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie także opublikowana na stronie internetowej Uczelni.

VI. Dodatkowe informacje:

Uczelnia zawiadamia, że:

 • zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu oraz zakończenia niniejszego otwartego naboru bez wyboru żadnej oferty oraz unieważnienia naboru w każdej chwili, bez podania przyczyny,
 • od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie,
 • dane osoby do kontaktu w sprawie naboru: dr Agnieszka Kossowska, tel.: 77 449 8832, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

1) załącznik nr 1 – wzór formularza oferty zgłoszenia partnera (poniżej)

 

[1] Poprzez działalność na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami należy rozumieć taką działalność, która jest skierowana do ogółu osób ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to, że partnerem nie może być instytucja, organizacja lub fundacja działająca wyłącznie na rzecz osób z konkretną wskazaną niepełnosprawnością, np. z dysfunkcją słuchu, wzroku, ruchu itd.

[2] Poprzez współpracę należy rozumieć prowadzenie ciągłych bądź powtarzalnych działań realizowanych na podstawie zawartych umów bądź porozumień.

[3] Przez współpracę należy rozumieć stosunek pracy, zawartą umowę cywilnoprawną bądź wolontariat.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (INFORMACJA O WYNIKACH 19.06.2024.doc)INFORMACJA O WYNIKACH 19.06.2024.doc Marek Kmiecik118 kB19-06-2024 13:4319-06-2024 13:43
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.doczałącznik do ogłoszenie z dnia 23.05.2024 r.Rafał Sosnowski76 kB24-05-2024 07:5024-05-2024 07:50
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdfzałącznik do ogłoszenie z dnia 23.05.2024 r.Rafał Sosnowski147 kB23-05-2024 15:0323-05-2024 15:03
Pobierz plik (INFORMACJA O WYNIKACH 18.12.2023 - PDF.pdf)INFORMACJA O WYNIKACH 18.12.2023 - PDF.pdfnie dotyczy naboru z dnia 23.05.2024 r.Rafał Sosnowski124 kB18-12-2023 14:1324-05-2024 09:44